icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Działania zapobiegawcze to obowiązek

Kto wymaga stosowania ochrony przeciwwybuchowej? Kogo obowiązuje stosowanie ochrony przeciwwybuchowej? Na co należy zwrócić uwagę? Czym jest konstruktywna ochrona przeciwwybuchowa? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w Europie opierają się na wytycznych ATEX, opublikowanych w 1994 r. jako dyrektywa 94/9/WE i stosowanych od 2014 r. w nowej wersji pod nazwą 2014/34/UE. Dyrektywa ATEX określa zasady stosowania urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Dyrektywa 2014/34/UE − uregulowania dotyczące obowiązków producentów

Zgodnie z Załącznikiem 1 do Dyrektywy 2014/34/UE, producent musi sklasyfikować w grupy i kategorie urządzenia, które mogą spowodować zapłon (tzw. źródła zapłonu), i wyniku tego spowodować wybuch. Jednostka notyfikująca musi przeprowadzić dla takich urządzeń badanie zgodności z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym oraz certyfikację. Jeśli urządzenie spełnia wymagania w odniesieniu do badania typu, wówczas wydanie świadectwa zgodności jest podstawą do przyznania oznakowania CE. Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi, w której zostanie określony sposób użytkowania zgodny z przeznaczeniem.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom pierwszy

Aby nie powstała atmosfera wybuchowa, wybierane są niepalne zamienniki lub substancje o wysokiej temperaturze zapłonu. Jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, należy skupić się na innych działaniach zaradczych. Przede wszystkim zobojętnianie. Wykorzystuje się tutaj tą właściwość, że atmosfera wybuchowa powstaje dopiero przy wystąpieniu odpowiednich proporcji substancji palnej do tlenu.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom drugi

Celem takich działań zapobiegawczych jest niedopuszczenie do zapłonu niebezpiecznej atmosfery wybuchowej, jeżeli nie można uniknąć jej powstania. Dlatego obszary na terenie zakładu muszą być podzielone na strefy zagrożenia, w zależności od częstotliwości i czasu występowania tam atmosfer wybuchowych. Określają one, czy w danej strefie zagrożenia dozwolone jest stosowanie źródeł zapłonu, czy też nie. Tutaj znajdziesz przegląd źródeł zapłonu.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom trzeci

Niedopuszczenie do powstania niebezpiecznej atmosfery i wykluczenie zapłonu środków eksploatacyjnych nie zawsze są możliwe. Należy wówczas stosować dodatkowe działania, aby zredukować skutki eksplozji do bezpiecznego poziomu. Do działań zapobiegawczych, podejmowanych w ramach konstrukcyjnych środków ochrony przeciwwybuchowej, należą poza obudowami odpornymi na oddziaływanie ciśnienia lub wstrząsów, również urządzenia odciążające wybuch i wyrównujące ciśnienie. Do działań tych zalicza się także tłumienie wybuchu urządzeniami gaśniczymi.

Wymagania stawiane producentom i użytkownikom

Wymagania dotyczące producentów ATEX 95 − dyrektywa 1994/9/WEWymagania dotyczące użytkowników ATEX 137 − dyrektywa 1999/92/WE
Określenie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: cel zastosowania, klasa temperatury, warunki środowiskowe, grupa i kategoria wybuchowościPrzeprowadzanie oceny ryzyka w odniesieniu do sprzętu roboczego i systemów wymagających monitorowania (zgodnie z Ustawą o ochronie pracy, Ustawą o ochronie przed immisjami, Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych, Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji, Rozporządzeniem w sprawie poważnych wypadków oraz zgodnie z zasadami technicznymi)
Urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaWykaz instrukcji montażu, uruchamiania i konserwacji, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji §§ 4,7/§ 12.
Przeprowadzenie analizy ryzyka i wyznaczenie źródeł zapłonuOkreślenie stref i wybór stosownych urządzeń (patrz np. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji - załącznik 3, DIN EN 60079-10 lub zbiór przykładów przepisów stowarzyszeń zawodowych BGR 104
Stosowanie procedur oceny zgodności
ew. kontrola przez jednostkę notyfikowaną
Przestrzeganie wytycznych dotyczących montażu, uruchomienia i konserwacji.
Oznaczenie CE produktu, Deklaracja zgodnościSporządzanie dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej
Regularna aktualizacjaRegularna aktualizacja

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.