icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Działania zapobiegawcze to obowiązek

Kto wymaga stosowania ochrony przeciwwybuchowej? Kogo obowiązuje stosowanie ochrony przeciwwybuchowej? Na co należy zwrócić uwagę? Czym jest konstruktywna ochrona przeciwwybuchowa? Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przepisy dotyczące ochrony przeciwwybuchowej w Europie opierają się na wytycznych ATEX, opublikowanych w 1994 r. jako dyrektywa 94/9/WE i stosowanych od 2014 r. w nowej wersji pod nazwą 2014/34/UE. Dyrektywa ATEX określa zasady stosowania urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Dyrektywa 2014/34/UE − uregulowania dotyczące obowiązków producentów

Zgodnie z Załącznikiem 1 do Dyrektywy 2014/34/UE, producent musi sklasyfikować w grupy i kategorie urządzenia, które mogą spowodować zapłon (tzw. źródła zapłonu), i wyniku tego spowodować wybuch. Jednostka notyfikująca musi przeprowadzić dla takich urządzeń badanie zgodności z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym oraz certyfikację. Jeśli urządzenie spełnia wymagania w odniesieniu do badania typu, wówczas wydanie świadectwa zgodności jest podstawą do przyznania oznakowania CE. Do urządzenia musi być dołączona instrukcja obsługi, w której zostanie określony sposób użytkowania zgodny z przeznaczeniem.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom pierwszy

Aby nie powstała atmosfera wybuchowa, wybierane są niepalne zamienniki lub substancje o wysokiej temperaturze zapłonu. Jeśli z różnych powodów nie jest to możliwe, należy skupić się na innych działaniach zaradczych. Przede wszystkim zobojętnianie. Wykorzystuje się tutaj tą właściwość, że atmosfera wybuchowa powstaje dopiero przy wystąpieniu odpowiednich proporcji substancji palnej do tlenu.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom drugi

Celem takich działań zapobiegawczych jest niedopuszczenie do zapłonu niebezpiecznej atmosfery wybuchowej, jeżeli nie można uniknąć jej powstania. Dlatego obszary na terenie zakładu muszą być podzielone na strefy zagrożenia, w zależności od częstotliwości i czasu występowania tam atmosfer wybuchowych. Określają one, czy w danej strefie zagrożenia dozwolone jest stosowanie źródeł zapłonu, czy też nie. Tutaj znajdziesz przegląd źródeł zapłonu.

Ochrona przeciwwybuchowa – poziom trzeci

Niedopuszczenie do powstania niebezpiecznej atmosfery i wykluczenie zapłonu środków eksploatacyjnych nie zawsze są możliwe. Należy wówczas stosować dodatkowe działania, aby zredukować skutki eksplozji do bezpiecznego poziomu. Do działań zapobiegawczych, podejmowanych w ramach konstrukcyjnych środków ochrony przeciwwybuchowej, należą poza obudowami odpornymi na oddziaływanie ciśnienia lub wstrząsów, również urządzenia odciążające wybuch i wyrównujące ciśnienie. Do działań tych zalicza się także tłumienie wybuchu urządzeniami gaśniczymi.

Wymagania stawiane producentom i użytkownikom

Wymagania dotyczące producentów ATEX 95 − dyrektywa 1994/9/WEWymagania dotyczące użytkowników ATEX 137 − dyrektywa 1999/92/WE
Określenie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem: cel zastosowania, klasa temperatury, warunki środowiskowe, grupa i kategoria wybuchowościPrzeprowadzanie oceny ryzyka w odniesieniu do sprzętu roboczego i systemów wymagających monitorowania (zgodnie z Ustawą o ochronie pracy, Ustawą o ochronie przed immisjami, Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych, Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji, Rozporządzeniem w sprawie poważnych wypadków oraz zgodnie z zasadami technicznymi)
Urządzenia muszą spełniać zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowiaWykaz instrukcji montażu, uruchamiania i konserwacji, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji §§ 4,7/§ 12.
Przeprowadzenie analizy ryzyka i wyznaczenie źródeł zapłonuOkreślenie stref i wybór stosownych urządzeń (patrz np. Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w procesie produkcji - załącznik 3, DIN EN 60079-10 lub zbiór przykładów przepisów stowarzyszeń zawodowych BGR 104
Stosowanie procedur oceny zgodności
ew. kontrola przez jednostkę notyfikowaną
Przestrzeganie wytycznych dotyczących montażu, uruchomienia i konserwacji.
Oznaczenie CE produktu, Deklaracja zgodnościSporządzanie dokumentu dotyczącego ochrony przeciwwybuchowej
Regularna aktualizacjaRegularna aktualizacja

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Podział na strefy

Zagrożenie wybuchem jest różne w poszczególnych obszarach i zależy od rodzaju występujących substancji. Wymagania w zakresie ochrony urządzeń elektrycznych są formułowane na podstawie częstotliwości i czasu oddziaływania substancji.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Dyrektywy, normy, wymagania

Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych do przestrzeni zagrożonych wybuchem są formułowane wielowarstwowo: aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo, należy przestrzegać międzynarodowych i krajowych zaleceń, dyrektyw i norm. Przedstawiamy przegląd najważniejszych przepisów prawnych i zaleceń, jak np. dyrektywę ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Grupy urządzeń

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Rodzaje zabezpieczenia

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Czym jest wybuch?

Ex|plo|si|on <lat.> (explosio) znaczy tyle co „uchodzić pod ciśnieniem“. Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Tutaj dowiesz się wszystkiego!
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

Automatyka

Rozwiązania do zastosowań Ex

Automatyka w trudnych warunkach środowiskowych? Produkty i rozwiązania WAGO są do tego stworzone.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Technika łączeniowa

Ochrona przeciwwybuchowa w pakiecie

Dopuszczone do eksploatacji w obszarze Ex: produkty WAGO, zapewniające niezawodne połączenia w ekstremalnych warunkach.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

To może Cię zainteresować

Więcej z zakresu techniki procesowej

WAGO oferuje rozwiązania dla wyzwań w każdej branży – modularnej automatyki procesowej, ochrony przeciwwybuchowej, zapewnienia bezpieczeństwa danych i Procesu 4.0.

Proces 4.0

Proces 4.0

Cyfryzacja i modyfikacja procesów: WAGO pomoże Ci je zaprojektować i wdrożyć.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Proces 4.0
Modularna automatyka procesowa

Modułowa automatyka procesowa

Koncepcja instalacji modułowej jest odpowiedzią na stale zmieniające się wymagania rynku. W ten sposób WAGO pomaga swoim klientom sprostać rosnącym wymaganiom.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg
Modułowa automatyka procesowa

Przeczytaj więcej

WAGO w innych branżach

Systemy automatyki i technika połączeń sprężynowych WAGO sprawdzają się nie tylko w technice procesowej. Sprawdź, jakie rozwiązania dla innych branż oferuje WAGO.

Przemysł okrętowy

Przemysł morski i offshore

Nowoczesne napędy, integracja podsystemów w jedną sieć – automatyzacja i cyfryzacja są dziś standardem w przemyśle okrętowym.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Przemysł morski
Energetyka

Energetyka

Dzięki nowoczesnym technologiom automatyzacji i cyfryzacji powstają inteligentne sieci komunikacyjne Smart Grid.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
Energia