icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Direktiv, standarder och regler

Krav på elektrisk utrustning för farliga platser är flerskiktiga: Nationella och internationella benämningar, riktlinjer och standarder måste följas för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi ger dig en översikt över de viktigaste reglerna och rekommendationerna, såsom ATEX-direktivet.


All utrustning som tas in i Europeiska unionen måste uppfylla kraven i det enhetliga ATEX-direktivet. Förkortningen ATEX härstammar från franska termen "ATmosphère EXplosive." Men vad är just ATEX-direktivet? Förkortningen ATEX är härledd från franska: "ATmosphère EXplosive."

WAGO inom explosionsskydd

Principer för explosionsskydd

Allt som är värt att veta om Ex-skydd i överblick.

ATEX - Europeisk riktlinjer, Välkänt över hela världen

ATEX-direktivet gäller alla produkter som används på farliga platser och är obligatoriska för alla EG-medlemsstater. Den inkluderar ATEX-produktdirektivet 94/9/EG (ATEX 95) och ATEX-driftsdirektivet 1999/92/EG (ATEX 137). ATEX-direktivet formulerades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv, medlemsstater, europeiska industrin, CEN och CENELEC och de anmälda organen, såsom BAM, PTBand TÜV.

Produktguiden riktar sig till tillverkare och reglerar placeringen av produkter som kommer att användas i explosionsfarliga områden på marknaden. Målet med denna riktlinje är att skydda personer som arbetar i explosionsfarliga områden eller som vistas där. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven måste följas av tillverkaren och bevisas genom bedömningen av överensstämmelse med EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning. För verksamhetsriktlinjen 1999/92/EG är däremot fokuseringen på de anställda som kan utsättas för den potentiellt explosiva atmosfären. Riktlinjen innehåller viktiga säkerhetskrav och skyddsåtgärder som operatören eller arbetsgivaren måste införa.

IECEx – Worldwide Free Goods Traffic

IECEx är en internationell process för certifiering av resurser som används i explosionsfarliga områden. Målet med IECEx-systemet är harmonisering av nationella och internationella Ex-standarder. Således förenklas global handel med resurser för explosionsändamål utan att behöva undanröja den höga säkerhetsnivån i ATEX-riktlinjen. Resurserna certifierade enligt IECEx är erkända av de internationella enhetliga standarderna, inspektioner och testsymboler. På grund av ökad globalisering blir certifieringar enligt IECEx allt mer tilltalande.

NEC/CEC

I Nordamerika har teknik och system utvecklats inom explosionsskyddet för elektrisk utrustning och system som avviker väsentligt från IEC-tekniken. I USA tillämpas NEC, i Kanada CEC. Bland annat ligger skillnaderna i splittringen av explosionsområdena, byggandet av resurserna och installationen av elsystemen. För elektrisk utrustning och system som används på farliga platser gäller den nationella elkoden (NEC) i USA och i Kanada, den kanadensiska elektriska koden (CEC). Dessa koder hänvisar karaktären av installationsföreskrifter för elsystem på alla områden till en serie standarder från andra institutioner, vilket inkluderar bestämmelser för installation och konstruktion av lämplig driftsutrustning.

Installationsmetoderna för zonkonceptet enligt NEC 505 motsvarar i stor utsträckning klass/delningssystemet. Olika standarder och bestämningar gäller för konstruktion och testning av explosionsskyddade elsystem och resurser i Nordamerika. I USA är dessa i första hand standarderna för Underwriters Laboratories Inc. (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM) och International Society for Measurement and Control (ISA). I Kanada omfattas de av Canadian Standards Association (CSA). I Nordamerika faller explosionsutsatta områden under termen "farliga platser" och de beskrivs i USA i sektionerna 500 och 505 i National Electrical Code (NED) och i Kanada i avsnitt 18 och Appendix J till Canadian Electrical Code (CEC).

Områden där brandfarliga gaser, ånga eller dimma kommer att uppträda betecknas som klass I, där damm kommer att uppstå som klass II och där fibrer och ludd kommer att uppstå, klass III. Frekvensen och varaktigheten av förekomsten av dessa material definierar de farliga platserna som Division 1 eller Division 2. I USA har den vanliga uppdelningen i zoner accepterats utöver det befintliga systemet för klass I sedan 1996. Dessa förändringar följde artikel 505 i NEC. I Kanada introducerades IEC-konceptet för klass I med CEC-utgåvan 1988; alla nya system måste delas enligt detta koncept.

UL

Underwriters Laboratories är en oberoende organisation som testar produktsäkerheten enligt gällande amerikanska produktsäkerhetskrav. UL-godkännandemärket skiljer sig från IEC-certifieringen, som endast definierade minimikraven för en enhet. Underwriters Laboratories testar enligt sina egna, strängare säkerhetskrav, som till exempel även innefattar produkttillverkning i testet beroende på standarden. Av denna anledning är UL-godkännandet mycket accepterat över hela världen. Detta gäller inte bara i Europa. UL-märket förbättrar exempelvis exportmöjligheterna i USA, Kanada och Asien.

1999/92EG, BetrSichV and ProdSV

Allmänt

Kraven i ATEX-direktiv 1999/92/EG är minimikrav som medlemsstaterna måste genomföra som nationell lag. Medlemsstaterna kan också anta strängare krav. I Tyskland har dessa direktiv utfärdats i form av två förordningar, Explosions Protection Regulation (ExVO) och Industrial Safety Regulation (BetrSichV).

Tyskland

Driftsriktlinjerna för explosionsskydd anges i industrisäkerhetsförordningen, som gäller från och med 1 januari 2003. Denna förordning riktar sig mot montering, installation och drift av utrustning på farliga platser. Endast enheter som uppfyller ATEX-produktdirektivet 94/9/EG får användas.

Marknadsföringsanordningar och skyddssystem som överensstämmer med standarder och är avsedda att användas på farliga platser styrs av Explosions Protection Regulation (ExVO).

Läs mer här

Vad händer under en explosion, vilka faktorer är viktiga och vilka skyddsåtgärder finns tillgängliga? Allt du behöver veta om ATEX, Ex-zoner, tändskyddskategorier etc.

WAGO på arbetet

Explosionsskyddsapplikationer

Som partner och innovationsledare gör WAGO många intressanta projekt till verklighet. Ta reda på vad vi underlättar genom kreativa och effektiva lösningar inom processteknikområdet.

Din WAGO kontaktperson

Mer information

Detta kanske också intresserar dig

Mer från processteknikområdet

Vare sig det gäller modulär processautomation, explosionsskydd, cybersäkerhet eller Process 4.0 – WAGO erbjuder lösningar för alla utmaningar som industrin står inför.