Select language

News
WAGO Software-licentieovereenkomst (gebruiksvoorwaarden)

Stand: 1 september 2018

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG („WAGO“) en de klant (hierna ook „gebruiker“ genoemd) sluiten naast het software-terbeschikkingsstellingscontract tevens het onderhavige software-licentiecontract, waarmee de klant uitdrukkelijk bevestigt dat hij geen verbruiker is (in de zin van § 13 BGB). De gebruiker heeft het recht (maar is niet verplicht) zich via www.wago.com.te registreren voor de productspecifieke newsletter.

§ 1 Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Principiële inhoud van het gebruiksrecht. WAGO verleent de gebruiker overeenkomstig het overeengekomen licentiemodel (zie onderstaand cijfer 2 alsook de in dit software-licentiecontract geregelde gebruiksvoorwaarden) het niet-exclusieve en – in zoverre niets anders overeen werd gekomen – in de tijd onbegrensde en niet-overdraagbare recht de ter beschikking gestelde software in de objectcode overeenkomstig deze licentieovereenkomst zelf te gebruiken. Voor zover de noodzaak bestaat en er niets anders werd overeengekomen, moet de gebruiker de software zelf installeren en configureren (s. § 5). Het veranderen van de software en het overdragen van de met het betreffende licentiemodel verbonden gebruiksrechten aan derden (ook door het verlenen van een sublicentie) is uitgesloten, voor zover er in deze gebruiksvoorwaarden of individueel niet uitdrukkelijk iets anders werd bepaald. In een zulk geval moet de gebruiker de derde verplichten de rechten en plichten krachtens deze licentieovereenkomst volledig over te nemen. Voor het overige moeten de bepalingen over de omvang van de licentie in twijfelgevallen strikt worden geïnterpreteerd.

2. Licentiemodellen.

  • „Afzonderlijke licenties“ omvatten het recht om de software en de bijbehorende licentiesleutel te gebruiken op of met één computer; het simultane gebruik op andere computers of meer dan één instantie van het webportaal is niet toegestaan.
  • „Werkpleklicenties“ garanderen het recht om de software te gebruiken op of met max. twee computers tegelijk en omvatten bijgevolg twee bijbehorende licentiesleutels; het simultane gebruik van meer dan twee instanties van het webportaal is niet toegestaan.
  • „Meervoudige licenties“ verlenen het recht om de software en de licentiesleutel gelijktijdig te gebruiken op of met een aantal computers of een aantal instanties van het webportaal, dat overeenstemt met het aantal aangeschafte licentiesleutels.
  • „Vestigingslicenties“ omvatten het recht om de software en de bijbehorende licentiesleutel te gebruiken op of met een groot aantal computers in een vestiging van de gebruiker te gebruiken.
  • „Buy-Out-licenties“ verlenen het recht van de gebruikerm de software en de bijbehorende licentiesleutel voor een onbeperkt aantal computers in een onbeperkt aantal vestigingen van de onderneming te gebruiken.
  • „Puntenlicenties“ waarborgen het recht om de software te gebruiken in de door het aangegeven puntenaantal bepaalde mate. Afhankelijk van het artikel gelden verschillende criteria voor het berekenen van het benodigde puntenaantal. Dat kan bijvoorbeeld de complexiteit van het product zijn, een functionele schaalverdeling (aantal apparaten / aantal verbindingen), een chronologische schaalverdeling alsook een combinatie van dergelijke criteria.

3. Verduidelijkingen:

  • Tijdelijke licenties: voor zover een licentiemodel verder gespecificeerd wordt met het adjectief „tijdelijk“ (of een vergelijkbaar adjectief), heeft de betreffende licentie een in de tijd begrensde geldigheid, waarbij de geldigheidsduur (gerekend vanaf de eerste installatie of het eerste gebruik) uit de concrete licentiebenaming kan worden afgeleid. Tijdelijke licenties kunnen d.m.v. overeenkomstige licentiesleutels worden verlengd of in een licentie voor onbepaalde duur worden omgezet. De prijzen van de hiervoor vereiste licentiesleutels kunnen worden afgeleid uit de actuele WAGO-catalogus. Na afloop van de termijn mag de software niet langer worden gebruikt.
  • Buy-out-licenties: indien niet anders is overeengekomen, omvatten Buy-Out-licenties tevens het recht van de gebruiker om de software in zijn eindproducten te gebruiken, voor zover die eindproducten WAGO-automatiseringstechniek bevatten; in dat geval is het de gebruiker toegestaan de gebruiksrechten door te geven in zoverre dat noodzakelijk is voor een correct gebruik van het eindproduct (het doorgeven van de licentiesleutel is echter in geen geval toegestaan).
  • „Computer“ bedoelt in het kader van deze lientieovereenkomst ook "controller" of „embedded apparaten“. Voor de overdracht van de licentie op een andere computer is in bepaalde omstandigheden de medewerking van WAGO noodzakelijk.

§ 2 Bijzondere gebruiksvoorwaarden

1. Softwaretype. Wanneer de licentienemer met engineering-software („E-SW“) eigen programma's of gegevens creëert, die delen van de E-SW bevatten, moet de licentienemer het licentiekostenvrije recht om deze delen van de E-SW als bestanddeel van zijn eigen programma's of gegevens te reproduceren, gebruiken of derden toestaan het te gebruiken. Wanneer de licentienemer runtime-software („R-SW“) of delen daarvan in eigen programma's of gegevens inbouwt, moet de licentienemer vóór iedere installatie of reproductie – afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt – van de eigen programma's of gegevens die R-SW of delen ervan bevatten, gebruikmaken van een licentie op de R-SW overeenkomstig het beoogde gebruik volgens de dan geldende WAGO-catalogus. Wanneer voor een bepaald softwaretype niets uitdrukkelijk werd overeengekomen, gelden automatisch de bovengenoemde regelingen voor R-SW.

2. Testversies. Testversies die zonder bestelling kosteloos van de WAGO-website kunnen worden gedownload en geïnstalleerd of zonder installatie online kunnen worden gebruikt, omvatten het doorgaans tot 30 bedrijfsdagen beperkte recht de software voor testdoeleinden te gebruiken; rechten die verder gaan dan dat zijn uitgesloten. „Bedrijfsdagen“ zijn enkel kalenderdagen waarop de software minstens één keer werd opgestart. Het downloaden en installeren evenals het gebruiken van testversies gebeurt op eigen risico van de gebruiker. In het bijzonder garandeert WAGO in geen geval dat de testversie daadwerkelijk geschikt is voor de door de gebruiker beoogde toepassing. Desondanks gaat het bij testversies over perfect functionerende softwareversies waarbij alle functies inclusief download gebruikt kunnen worden. De evaluatieperiode van 30 dagen kan op verzoek van de gebruiker verlengd worden met een testtijdverlengingslicentie naar het goeddunken van WAGO. Wanneer de gebruiker na afloop van de evaluatietijd kiest voor een bepaald licentiemodel, kan hij de daartoe vereiste licentie tegen betaling aanschaffen en de testversie door invoering van de overeenkomstige licentiesleutel als volwaardige versie activeren. Voor de volwaardige versie gelden vanaf haar activatie de bepalingen van deze licentieovereenkomst.

3. „WAGO-softwwarecomponenten“, die uitdrukkelijk als „vrij“ worden aangeduid of waarvan het reglementaire gebruik of de technische verwerking het gebruik op externe controllers toelaat, geven de gebruiker het recht de componenten waarvoor een licentie werd verleend (in het bijzonder WAGO-bibliotheken) in zijn eindproducten te gebruiken, voor zover WAGO-automatiseringstechniek dusdanig wordt gebruikt, dat hij actief in het eindproduct geïntegreerd is (en er niet gewoon in aanwezig is). In dat verband zijn koppelingen met andere software voor het tot stand brengen van interoperabiliteit toegestaan. Verder gaande rechten worden niet gegarandeerd. Het is de gebruiker in het bijzonder niet toegestaan uitgelichte delen van de WAGO-softwarecomponenten te gebruiken en/of te verkopen.

§ 3 Gebruiksbeperkingen

1. Gebruiksbeperkingen. Onder voorbehoud van dwingende wettelijke voorschriften of andere regelingen in deze licentieovereenkomst is het de gebruiker niet toegestaan (i) om het even welk deel van de software te kopiëren of anderszins te reproduceren (behalve in de wettelijk bepaalde mate voor beveiligingsdoeleinden), (ii) de aangekochte software via kabel of draadloos openbaar weer te geven of toegankelijk te maken, (iii) de broncode van de software te vertalen, te analyseren, te decoderen, om te zetten, te ontleden of op om het even welke andere wijze te veranderen, (iv) in strijd met de voorschriften afgeleide werken te creëren, die geheel of gedeeltelijk op de software gebaseerd zijn, (v) aantekeningen over of verwijzingen naar auteursrechten of andere beschermde rechten te wijzigen of te verwijderen, (vi) de software in strijd met de voorschriften aan andere personen door te geven (mogelijk te verhuren, uit te lenen of te leasen) of (vii) de software te gebruiken in domeinen die een bijzonder risico inhouden, die een foutloze continue werking vereisen en waar het uitvallen van de software tot een onmiddellijk gevaar voor leven, lichaam of gezondheid of tot aanzienlijke materiële of milieuschade kan leiden (zoals de exploitatie van kerncentrales, wapensystemen, luchtvaartuigen en motorvoertuigen).

2. Verduidelijkingen: er wordt duidelijk gesteld (x) dat er niet wordt gegarandeerd dat de software waarvoor een licentie wordt verleend (incl. WAGO-softwarecomponenten) ook werkelijk geschikt is voor een bepaald gebruiksdoel (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen), (y) dat het overeenkomstconforme doorgeven van de software door WAGO-groothandelaars aan hun eindklanten geen ongeoorloofd doorgeven in de zin van punt (vi) van het vorige artikel 1 is, en (z) dat de gebruiker van WAGO-softwarecomponenten niet het recht heeft de componenten waarvoor een licentie werd verleend (bv. een WAGO-bibliotheek) te gebruiken in eindproducten waarin WAGO-automatiseringstechniek niet actief wordt gebruikt maar slechts aanwezig is of helemaal niet wordt gebruikt.

§ 4 Externe softwarecomponenten

1. Open Source software. Voor zover de software Open Source Software (verder ook „OSS“ genoemd) bevat, wordt deze vermeld in het Readme_OSS-bestand van de software (of in het daarbij behorende bestand); alternatief wordt het betreffende bestand tot drie jaar na aankoop van het product ook online of via download-link of e-mail ter beschikking gesteld. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende broncode. De gebruiker heeft het recht de Open Source-software overeenkomstig de geldende OSS-licentievoorwaarden te gebruiken op een manier die verdergaat dan het reglementaire gebruik, wanneer hij met de desbetreffende rechthebbenden licentieovereenkomsten onder de voorwaarden van de desbetreffende Open-Source-licenties afsluit. Deze OSS-licentievoorwaarden worden bij de software gevoegd en hebben voor de rechthebbenden voorrang op deze licentieovereenkomst en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van WAGO, met name met betrekking tot mogelijke copy-left-effecten. De OSS-licentievoorwaarden hebben ook voorrang in zoverre ze de gebruiker op grond van de verbinding van OSS-componenten met eigendomscomponenten bepaalde gebruiksrechten ook met betrekking tot de eigendomscomponenten verlenen of zulke gebruiksrechten krachtens de OSS-licentievoorwaarden door WAGO moeten worden verleend. WAGO zal de gebruiker de OSS-broncode op verzoek van de gebruiker tegen betaling van een gepaste kostenvergoeding ter beschikking stellen, voor zover de licentievoorwaarden voor de OSS een dergelijke publicatie van de broncode voorzien. Het betreffende verzoek moet worden gericht aan:

Technical Support AUTOMATION
Phone: +49 (571) 887 44555
Fax: +49 (571) 887 844555
Email: support@wago.com

2. Third Party software. De software kan naast OSS ook commerciële software met een externe licentie bevatten, d.w.z. software die niet door WAGO zelf werd ontwikkeld maar waarvoor aan WAGO een licentie werd verleend door derden. Wanneer de gebruiker in dit geval met de software samen met het Readme_OSS-bestand de voorwaarden van de betreffende licentiegever van de software met externe licentie (verder „externe-licentievoorwaarden“ genoemd) ontvangt of wanneer deze externe-licentievoorwaarden alternatief na de installatie op de harde schijf beschikbaar zijn, dan gelden deze met het oog op de aansprakelijkheid van de licentiegever ten aanzien van de gebruiker.

3. Garantie en aanspralkelijkheid. De wettelijke en contractuele garantie van WAGO is qua omvang beperkt tot die softwarecomponenten die geen OSS zijn, maar waarvan WAGO hetzij de auteur is hetzij de commerciële gebruiksrechten bezit.

§ 5 Installatie van de software

1. Installatie van de software.. WAGO levert de gebruiker de software krachtens de overeenkomst hetzij op een gegevensdrager, hetzij via download, hetzij als deel van het product, ofwel stelt hij een onlinetoegang ter beschikking. Het installeren en configureren (indien nodig) moet door de gebruiker zelf gebeuren. Tijdens de activatie stuurt de software informatie over de software en eventueel over de computer van de gebruiker naar WAGO; meer details daarover vindt u op https://www.wago.com/be-nl/gegevensbescherming. Wanneer de computer waarvoor een licentie werd verleend of het webportaal met het internet verbonden is, brengt de software voor de activatie automatisch een verbinding met WAGO tot stand, voor zover dat nodig is voor de installatie van de betreffende software.

2. Gegevensgebruik. WAGO gebruikt de gegevens die het dankzij de softwarefeatures verzamelt om de software te actualiseren of te corrigeren alsook om eigen producten en prestaties anderszins te verbeteren. Onder bepaalde voorwaarden geeft WAGO ze ook door aan derden. Zo geeft WAGO bijvoorbeeld foutmeldingen door aan relevante hardware- en softwareproviders, zodat ze met behulp van deze gegevens het gebruik van WAGO-producten voor hun producten kunnen verbeteren. De gebruiker verklaart zich akkoord met het feit dat WAGO het recht heeft de gegevens te gebruiken en openbaar te maken zoals beschreven in de privacyverklaring op https://www.wago.com/be-nl/gegevensbescherming. Wanneer de computer of het webportaal met het internet wordt verbonden, brengen bepaalde features van de software mogelijk een verbinding tot stand met computersystemen van WAGO of van serviceproviders, om gegevens te verzenden of te ontvangen. De gebruiker ontvangt mogelijkerwijs niet altijd een afzonderlijke melding wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer de gebruiker beslist een van deze features te gebruiken, verklaart hij zich ermee akkoord deze gegevens bij gebruik van deze features te verzenden of te ontvangen; deze features kunnen door de gebruiker gedeactiveerd worden.

3. Actualiseringen. Wanneer de gebruiker de door deze overeenkomst gedekte software als update van een bestaande software installeert of wanneer het webportaal geactualiseerd wordt, vervangt de update de oorspronkelijke software, die geactualiseerd wordt. Tenzij de OSS-licentievoorwaarden uitdrukkelijk iets anders bepalen, behoudt de gebruiker geen rechten op de oorspronkelijke software nadat hij de update heeft uitgevoerd, en heeft hij niet het recht hem op welke wijze dan ook verder te gebruiken of door te geven. Wanneer de gebruiker de betreffende functie geactiveerd heeft, controleert de software mogelijkerwijs met regelmatige intervallen bij WAGO op updates van de software. Wanneer er updates worden gevonden, worden deze mogelijkerwijs automatisch op de computer gedownload en geïnstalleerd; de gebruiker kan de updates ook handmatig van de WAGO-website downloaden en installeren.

4. Licentiecontrolerechten. De gebruiker zal WAGO op verzoek toestaan te controleren of de gebruiker de software op reglementaire wijze gebruikt, en in het bijzonder of de gebruiker de software in het kader van de door hem aangeschafte licenties gebruikt; dit geldt niet wanneer een dergelijke controle volgens de toepasselijke OSS-licentievoorwaarden ontoelaatbaar zou zijn of wanneer de gebruiker WAGO op verzoek binnen een gepaste termijn de resultaten van een zelfaudit bindend meedeelt. Wanneer uit de controle of de mededeling blijkt dat de gebruiker de software gebruikt op een manier die in strijd is met de overeenkomst, heeft WAGO het recht de gebruiker daarvoor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ter hoogte van de licentievergoedingen, die volgens de actuele prijslijst voor het voortdurende gebruik gelden. Verder moet de gebruiker de redelijke kosten voor de controle dragen. De indiening van een hogere schadeclaim blijft voorbehouden.

§ 6 Aansprakelijkheid voor kwaliteitsgebreken

1. Kwaliteitsgebreken. Er is sprake van een kwaliteitsgebrek wanneer de kwaliteit van de software in het nadeel van de gebruiker afwijkt van de productbeschrijving in de op het ogenblik van de afsluiting van de overeenkomst beschikbare documentatie; wat dat betreft, is men het erover eens dat geringe en onbeduidende afwijkingen irrelevant zijn aangezien het onmogelijk is software zo te ontwikkelen dat ze foutloos kan voldoen aan alle eisen bij het gebruik. Voor het gebruik met andere dan WAGO-producten is de WAGO-software niet geschikt, voor zover dat niet blijkt uit de productbeschrijving of de presentatie van het product door WAGO (zoals bv. bij e!COCKPIT). Informatie over de aard of het potentiële gebruik van de software in niet-contractuele bronnen (inclusief handleidingen en copywriting) vormt geen strikte garantie, ook al worden deze garanties genoemd.

De WAGO-planningssoftware en de WAGO-constructiesoftware dient uitsluitend voor een betere visualisatie en ontbinden de gebruiker niet van de verplichting de toelaatbaarheid en de werking van het desbetreffende planningsresultaat met de nodige zorgvuldigheid te controleren en het aanhouden van de erkende regels van de techniek alsmede van de wettelijke bepalingen en DIN-normen in acht te nemen. Voor de foutieve of de onvolledige invoer van gegevens alsmede voor de foutieve keuze van materiaal of componenten bij gebruik van de WAGO-plannings- en constructiesoftware kan WAGO niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de planning met producten van andere fabrikanten dan WAGO is de WAGO-software niet geschikt.

2. Garantie voor definitieve terbeschikkingstelling van de software. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken van software die uiteindelijk aan de gebruiker is verleend, wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, die voor de aankoop als volgt worden gewijzigd:

Gebreken in de software waarvan de oorzaken reeds op het ogenblik van de risico-overdracht bestonden, zal WAGO naar keuze kosteloos laten verbeteren of nieuw leveren. Bij gebreken aan software waarvan WAGO de broncode bezit, waardoor het het recht heeft de broncode te wijzigen, verhelpt WAGO eventuele gebreken desgewenst hetzij door het bezorgen van een nieuwe versie van de software, waaruit alleen de fout werd verwijderd, hetzij door het bezorgen van een update, waaruit ook de fout werd verwijderd. Bij gebreken aan software waarvan WAGO de broncode niet bezit, of waarvan het de broncode niet mag gebruiken, verhelpt WAGO de gebreken als volgt: is WAGO in het bezit van een update of kan WAGO tegen een redelijke kostprijs een update ter beschikking stellen, dan verhelpt WAGO het gebrek door de update te bezorgen.

Klachten moeten onverwijld in schriftelijke vorm of in tekstvorm worden ingediend. WAGO moet de gelegenheid worden gegeven de nakoming achteraf binnen een gepaste termijn uit te voeren. Het diagnosticeren en verhelpen van het gebrek gebeurt hetzij bij WAGO hetzij op de installatieplaats van de software. Voor software waarvoor geen licentievergoeding moet worden betaald, is WAGO echter enkel aansprakelijk in geval van boos opzet, bedrog of grove nalatigheid. Aanspraken op een nakoming achteraf (verbetering of nieuwe levering) verjaren na 12 maanden vanaf de aanvang van de verjaringstermijn. Hetzelfde geldt voor terugtrekking en vermindering. Deze termijn geldt niet in zoverre de wet volgens §§ 438 al. 1 nr. 2 (bouwwerken en dingen voor bouwwerken) en § 479 al. 1 (verhaalsvordering) BGB langere termijnen voorschrijft, bij kwaad opzet, het arglistig verzwijgen van het gebrek en het niet naleven van een kwaliteitsgarantie. Wanneer er uiteindelijk geen nakoming achteraf plaatsvindt, kan de gebruiker zich uit de overeenkomst terugtrekken of de prijs verlagen.

3. Claims van de klant voor tijdelijke terbeschikkingstelling van de software. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken van software die aan de gebruiker tijdelijk is verleend, wordt beheerst door de wettelijke bepalingen, die voor de aankoop als volgt worden gewijzigd: Het verhelpen van defecten zal naar goeddunken van WAGO uitsluitend worden gedaan door gratis herwerken of vervangen. Een opzegging van de klant wegens niet-naleving van het contractueel gebruik is alleen toegestaan als WAGO voldoende gelegenheid heeft gekregen om het defect te verhelpen en dit is uiteindelijk mislukt, geweigerd door WAGO of onredelijk voor de klant. Ook in dit geval zijn schadeclaims van de klant uitgesloten.

4. Gemeenscvhappelijke uitsluitingscriteria. Claims van de klant onder de boven staande cijfers 2 en 3 zijn niet ontvankelijk in geval van natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overdracht ontstaat ten gevolge van een ondeskundig gebruik (inclusief niet-naleving van de instructies in het producthandboek of andere productdocumentatie), een verkeerde of nalatige behandeling, een overmatige belasting of bijzondere externe invloeden, die niet werden voorzien in de overeenkomst. Claims wegens gebreken zijn in het bijzonder uitgesloten voor zover in de bij het product behorende release notes op functionele beperkingen werd gewezen. Claims wegens gebreken zijn bovendien slechts ontvankelijk wanneer de gebreken reproduceerbaar zijn. Wanneer de klant of een derde ondeskundige wijzigingen aanbrengt aan de software of wanneer hij de software uitbreidt via interfaces, bestaan er voor dergelijke wijzigingen of uitbreidingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen claims wegens gebreken.

§ 7 Aansprakelijkheid voor rechtelijke gebreken

1. Rechtelijke gebreken. WAGO stelt de gebruiker de software ter beschikking in het land van de leveringsplaats vrij van industriële octrooirechten van derden (verder genoemd: „octrooirechten“). Voor zover een derde wegens de schending van octrooirechten door conform de overeenkomst gebruikte software gewettigde claims doet gelden tegen de gebruiker, staat WAGO als volgt borg voor de gebruiker:

2. Claims van de klant. WAGO zal desgewenst voor de betreffende software op eigen kosten hetzij een gebruiksrecht bewerkstelligen, de software zo wijzigen dat het octrooirecht niet wordt geschonden, een verzoek tot annulering of herroeping indienen of vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is onder redelijke voorwaarden, kan de klant zijn wettelijke terugtrekkings- of verminderingsrechten doen gelden. Bovengenoemde verplichtingen bestaan slechts in zoverre de gebruiker WAGO onverwijld schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte brengt van de door de derde ingediende claims, de gebruiker geen schending erkent en WAGO alle verweermaatregelen en schikkingsonderhandelingen voorbehouden blijven. Wanneer de gebruiker het gebruik van de software om schadeverminderings- of andere belangrijke redenen staakt, is hij verplicht de derde erop te wijzen dat de gebruiksbeëindiging geen erkenning van een octrooirechtenschending impliceert.

3. Uitsluitingscriteria. Claims van de gebruiker zijn uitgesloten in zoverre hij moet uitkomen voor de octrooirechtenschending. Claims van de klant zijn bovendien uitgesloten voor zover de octrooirechtenschending wordt veroorzaakt door speciale instructies van de gebruiker of door een gebruik dat niet werd goedgekeurd door WAGO. Claims van de klant zijn verder uitgesloten wanneer de software door de gebruiker wordt gewijzigd of pas samen met niet door WAGO geleverde producten op een octrooirechtenschendende manier wordt gebruikt. Verdergaande of andere dan de door het onderhavige artikel 7 geregelde claims van de gebruiker tegen WAGO en diens agenten wegens een rechtsgebrek zijn uitgesloten.

4. Verjaring. Bij definitieve terbeschikkingstelling van de software verjaren claims van de gebruiker na 12 maanden na de wettelijke verjaringstermijn.

§ 8 Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Algemene beperking van aansprakelijkheid. In het kader van de wettelijke bepalingen is WAGO onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, ledemaat of gezondheid, de afwezigheid of nalatigheid van een gegarandeerd eigenschap of niet-nakoming van een garantie alsmede voor opzettelijke of grove nalatige schending van essentiële plichten van WAGO of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële verplichtingen in voornoemde zin zijn alle verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op wiens naleving de klant mag vertrouwen. Daarnaast is WAGO aansprakelijk, behoudens de beperking van de te voorziene schade die typisch is voor het contract, voor dergelijke schade, op basis van een licht nalatige schending van materiële verplichtingen door WAGO of een van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

2. Bijzondere beperking van aansprakelijkheid: bij slechts tijdelijke terbeschikkingstelling van de software is WAGO voor overige gevallen van lichte nalatigheid beperkt op het zesvoudige van de maandelijkse huur. De schuuldonafhankelijke huurrechtelijke aansprakelijkheid voor defecten als gevolg van defecten die al bestaan op het moment dat het contract wordt gesloten, is uitgesloten.

3. Gemeenschappelijke regels. De aansprakelijkheid van WAGO onder de wet op de productaansprakelijkheid blijft onveranderd. Voor het overige is de aansprakelijkheid van WAGO voor dataverlies in de gevallen waarnaar wordt verwezen in de items 1 en 2 hierboven, beperkt tot de voor het herstellen van de gegevens benodigde kosten en moeite die bij een regelmatige en overeenkomstig het gevaar uitgevoerde backup zouden zijn ontstaan. Voor het overige is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker veiligheidsproblemen met betrekking tot zijn eigen systemen en gegevens te voorkomen, inclusief de op de systemen van de gebruiker gehoste software. De verantwoordelijkheid van de gebruiker omvat in het bijzonder ook de bescherming tegen ongewenste indringers zoals malware, virussen, spyware of Trojaanse paarden.

§ 9 Bewijslast en informatie over veiligheidsgebreken

1. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is met de regelingen in de bovenstaande §§ 6 t/m 8 niet beoogd en houdt ook geen verband hiermee.

2. WAGO informeert daarenboven (onder www.wago.com/security) over veiligheidsrelevante omstandigheden die pas bekend zijn geworden nadat de software op de markt is gebracht. Veiligheidsinstructies die daar worden gegeven hebben uitsluitend een technisch-informatief karakter; de contractuele afspraken blijven onverminderd van kracht. Als de klant daarnaast veiligheidsleks zelf identificeert, is hij verplicht om WAGO vertrouwelijk op de hoogte te stellen van zijn bevindingen en deze derden geheim te houden totdat ´het veiligheidslek is afgesloten en WAGO een overeenkomstige veiligheidsinstructie heeft aangekondigd. Desbetreffende informaties kunnen WAGO ook via security@wago.com worden toegevoerd.

§ 10 Slotbepalingen

Deze licentieovereenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitzondering van het UN-kooprecht. Wijzigingen en aanvullingen aan deze overeenkomst, inclusief de opzegging van deze overeenkomst, dienen schriftelijk te gebeuren om rechtsgeldig te zijn.

Mocht één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De betreffende bepaling moet door een geldige en uitvoerbare bepaling worden vervangen, die de met de betreffende bepaling nagestreefde regelingsdoelen het dichtst mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele overeenkomstlacunes.

Deze licentieovereenkomst is beschikbaar in verschillende talen. In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt uitsluitend de Duitse versie.