Taal selecteren

Informatie

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

WAGO BeLux nv/sa

Excelsiorlaan 11 - 1930 Zaventem, België
BTW: BE 0505.806.401
RPR Brussel

Tel.: + 32 2 717 90 90
Fax: + 32 2 717 90 99 
www.wago.com/be-nl 
info-be@wago.com

WAGO BeLux, Zaventem

1 Algemeen

1.1 De hieronder volgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (hierna AVL genoemd) gelden voor alle huidige en toekomstige leveringen en andere diensten, inbegrepen adviserende diensten en inlichtingen, verstrekt door WAGO BeLux (in het vervolg de firma genoemd). Deze voorwaarden blijven ook van kracht wanneer de koper, bij verdere overeenkomsten, niet opnieuw door de firma hierop gewezen wordt. Voorwaarden, gesteld door de koper, kunnen in geen geval in de AVL opgenomen worden, ook niet wanneer dit door de firma niet nogmaals nadrukkelijk tegengesproken is. De voorwaarden, beschreven in de AVL, blijven in ieder geval van kracht, tenzij afwijkende voorwaarden nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

1.2 Offertes van de firma, gebaseerd op deze AVL, zijn vrijblijvend. Een verplichting tot levering bestaat slechts nadat de firma een schriftelijke bevestiging van een bestelling ontvangen heeft.

1.3 Medewerkers en vertegenwoordigers van de firma zijn niet gerechtigd, mondeling bijkomende afspraken, mondelinge toezeggingen te doen, of mondelinge afspraken over veranderingen aan het contract te maken. Zulke overeenkomsten, bijkomende afspraken of toezeggingen verplichten de firma slechts, na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de opdracht.

2 Prijs- en betalingsvoorwaarden

2.1 Voor de prijzen is de brutoprijslijst van de firma, geldend op de dag van de levering, beslissend. De prijzen gelden af fabriek, resp. af leveringsmagazijn en zijn inclusief standaard verpakking.

2.2 Alle rekeningen dienen – uitgezonderd afwijkende en schriftelijk vastgelegde overeenkomsten – zonder korting betaald te worden ten laatste dertig dagen na factuurdatum.

2.3 Betalingen dienen, met vermelding van het factuurnummer, te gebeuren in de afgesproken valuta op het in de factuur vermelde rekeningnummer. Zij zijn te voldoen op de vervaldag, zonder verdere kosten of kortingen. Een betaling wordt slechts als voldaan beschouwd, op het moment dat de firma over het volledige te betalen bedrag kan beschikken.

2.4 De firma is niet verplicht wissels of cheques aan te nemen. Indien zij toch geaccepteerd worden, gebeurt dit alleen onder voorbehoud van de mogelijkheid tot disconteren, tegen vergoeding van alle kosten. De firma is evenzo niet verplicht wissels en cheques op het juiste moment aan te bieden, of protesten in te dienen.

2.5 Bij laattijdige betaling is de firma gerechtigd een rente wegens te late betaling te berekenen in de hoogte van 2% bovenop de wettelijk geldende intrestvoet. Daarnaast heeft de firma tevens recht op een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van de openstaande hoofdsom.

2.6. Indien de koper meer dan twee weken te laat is met het betalen van een rekening, wanneer een faillissement of een gerechtelijk akkoord is aangevraagd, indien de koper zijn betalingen gestaakt heeft, of indien de firma omstandigheden bekend zijn waardoor de kredietwaardigheid van de koper in vraag gesteld wordt en hiermee het betalen van het verschuldigde bedrag in het gedrang komt, heeft de firma het recht voor uitstaande leveringen minstens een week van te voren zekerheid van betaling te eisen, door middel van een aanbetaling of een bankgarantie (naar keuze van de koper) en hun diensten, tot het verkrijgen van deze zekerheid op te schorten. Na vergeefs aflopen van een uiterste termijn van betaling, is de firma bovendien gerechtigd het contract op te zeggen en/of schadevergoeding wegens niet naleven van het contract te eisen. Bovendien kan de firma in dit geval, ook de teruggave van de geleverde goederen eisen(zie ook art 5).

3 Levering en afname

3.1 Indien en in zoverre de firma goederen en/of voor de productie van de goederen benodigde onderdelen, materialen of stoffen bij derden betrekt, staat de leveringsplicht van de firma onder voorbehoud van de volledige, juiste en tijdige toelevering, tenzij de firma schuld heeft aan de niet- of laattijdige levering. Wordt, buiten de schuld van de firma, niet volledig, niet juist of/en niet tijdig toegeleverd, heeft de firma het recht het contract op te zeggen.

3.2 Risico´s en kosten bij het verzenden van de waren af fabriek/leveringsmagazijn en de kosten voor een eventuele transportverzekering zijn ten laste van de koper. Dit geldt ook wanneer het transport gebeurt door een door de firma aangeduide onderneming. De hiermee verbonden meerkosten zijn ten laste van de koper.

3.3 Het risico gaat – ook bij vrachtvrije levering – vanaf het laden van de goederen op het transportmiddel over op de koper.

3.4 Wanneer vertraging optreedt bij de verzending, levering, of bij het afhalen van de al voor transport klaarstaande goederen, om redenen waarvoor de firma niet verantwoordelijk is, gaat het risico over op de koper van op het ogenblik dat deze op de hoogte is van het feit dat de goederen klaar staan voor transport.

3.5 De koper kan deelleveringen, in redelijke afmetingen, niet weigeren, en dient deze deelleveringen na ontvangst te betalen. Het aantekenen van verzet tegen deelleveringen houdt niet het recht in om verdere leveringen volgens hetzelfde of een ander contract te weigeren.

3.6 Volgens contract verzendklaar gemelde goederen dienen door de koper onverwijld opgehaald te worden. Zo niet is de firma, na uitstel van een week, gerechtigd de goederen op kosten en risico van de koper, naar keuze van de firma, te verzenden of op te slaan.

3.7 De koper dient eventuele transportschade onmiddellijk en ten laatste binnen een week na ontvangst van de goederen te melden, ook wanneer de firma niet verantwoordelijk is voor het transport.

4 Leveringstermijnen en leveringsdata

4.1 Het naleven van de leveringstermijnen en -data veronderstelt het naleven van de contractuele bepalingen door de koper. De leveringstermijn vangt aan op het moment van ontvangst van de opdrachtbevestiging door de firma, doch niet eerder dan nadat alle details over de uitvoering van het contract verduidelijkt en alle voor de uitvoering van het contract benodigde documenten ontvangen zijn en de koper alle nodige aangiften en de betaling van de afgesproken aanbetaling uitgevoerd heeft. De leveringstermijn geldt ook als nagekomen, wanneer de goederen op het afgesproken tijdstip de fabriek of het magazijn verlaten hebben, of wanneer gemeld is dat de goederen klaar staan voor transport maar ze, buiten de fout om van de firma, niet op tijd verstuurd kunnen worden. Voor leveringstermijnen gelden de bovenstaande, van toepassing zijnde, bepalingen.

4.2 Ook bij het overeenkomen van een tijdsbepaling treedt verzuim eerst op nadat de firma een aanmaning ontvangen heeft. Indien de firma te laat is met een levering dient een koper een uiterste termijn van levering te bepalen. Deze moet minstens vier weken bedragen.

4.3 Na afloop van de aan de firma, wegens te late levering, gestelde uiterste termijn heeft de koper, zonder dat hij aanspraak kan maken op schadevergoeding, het recht om het contract te ontbinden, op voorwaarde dat hij dit, bij het stellen van de uiterste termijn, meegedeeld heeft. Dit is niet mogelijk, indien de goederen binnen de gestelde termijn verzonden of klaar voor transport zijn en de koper hiervan in kennis gebracht is.

4.4 Onvoorziene gebeurtenissen die buiten de controle van de firma vallen, zoals oorlog, oorlogsdreiging, oproer, gewelddadigheden van derden tegen personen of zaken, overheidsmaatregelen, inbegrepen monetaire of handelspolitieke maatregelen, arbeidsonrust binnen de firma, zijn toeleveringsbedrijven of transportfirma´s, onderbrekingen in de voorziene verkeersverbindingen, brand, gebrek aan grondstoffen, energietekort, en andere exploitatieproblemen bij de firma of zijn leveranciers verlengen de leveringstermijn volgens de duur van de onderbreking. Dit geldt ook wanneer de firma reeds te laat is met een levering of ingeval bovenstaande omstandigheden voor het afsluiten van het contract reeds bestonden, maar de firma niet bekend waren. De firma dient de koper onmiddellijk op de hoogte te brengen, wanneer een van bovenvermelde omstandigheden zich voordoet.

5 Voorbehoud van eigendom

5.1 Alle geleverde goederen blijven tot volledige betaling (d.w.z. na volledige vrijstelling ook voor iedere borgstelling voor wissels of cheques) van alle openstaande bedragen uit de zakenrelatie, gelijk op welke rechtsgrond, eigendom van de firma. Bij lopende rekeningen dient het eigendomsvoorbehoud als waarborg voor de vordering van de firma als rekening-courant.

6 Vrijwaring

6.1 Indien de firma aan de koper stalen of monsters ter beschikking stelt of van de koper ontvangt, analyses, DIN-normen, andere binnenlandse of buitenlandse kwaliteitsnormen vernoemt of andere opgaven over de kwaliteit van de waren doet dan dienen deze uitsluitend als meer gedetailleerde beschrijving van de door de firma na te komen prestaties. Dit houdt geen verzekering van de kwaliteit in. De firma is in het bijzonder niet verplicht om te testen of de goederen geschikt zijn voor het door de koper gespecificeerde doel.

6.2 De koper dient de geleverde waren zo snel mogelijk en zo grondig mogelijk te onderzoeken en – bij voorkeur door een proefverwerking – de eigenschappen van de geleverde goederen te testen en zichtbare gebreken onmiddellijk, ten laatste binnen tien (10) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk (indien redelijkerwijs mogelijk met bewijsmateriaal) met aanduiding van factuur-, fabricage- en verzendnummer te reclameren.

6.3 Verzuimt de koper de inachtneming van het recht van verhaal op derden, verwerkt hij zonder voorafgaande controle gebrekkige goederen, of levert hij als gebrekkig afgekeurde goederen aan derden, zonder de firma de gelegenheid geboden te hebben de afgekeurde goederen te testen, dan vervalt alle recht op aanspraak wegens gebreken. Ditzelfde geldt voor de gevolgen van ongeschikt of onoordeelkundig gebruik van de goederen, foutieve montage of ingebruikname door de koper of door derden, ondeskundige veranderingen aan de geleverde goederen, normale slijtage, foutieve of nalatige behandeling en onoordeelkundige opslag.

6.4 Bij tijdige en gerechtvaardigde klachten is de firma verplicht binneneenredelijketermijnnaareigenkeuzetotkostelozeherstelling of kosteloze vervanging over te gaan. De firma is hiervoor verantwoordelijk in dezelfde mate als voor de oorspronkelijk geleverde goederen. Meerkosten die ontstaan doordat de geleverde goederen naar een andere plaats als naar de plaats van levering gebracht werden, zijn voor rekening van de koper.

6.5 Garantieclaims verjaren vierentwintig maanden na leveringsdatum. Ditzelfde geldt ook voor aanspraken op hieruit voortvloeiende verdere schade, voor zover geen aanspraken wegens onrechtmatige daden geldend gemaakt werden. In geval van herstelling wegens gebreken aan de geleverde waren, geldt voor de herstelwerkzaamheden een vrijwaring van drie maanden, volgens de bepaling in de AVL. Deze eindigt niet voor afloop van de oorspronkelijk garantietermijn van het geleverde voorwerp. De garantietermijn van andere, niet herstelde onderdelen wordt door de herstelling niet veranderd.

6.6 Eisen tot schadeloosstelling zijn verder beperkt volgens de bepalingen van artikel 7.

7 Beperking van de eisen tot schadeloosstelling

7.1 Eisen tot schadeloosstelling van de koper, eender in welke vorm, ook wanneer deze eisen in verband staan met garantierechten van de koper, zijn uitgesloten. Dit geldt echter niet:

  • indien de firma opzet of grove nalatigheid te verwijten valt, of
  • wanneer het om schade gaat die veroorzaakt is door het verzaken aan wezenlijke contractuele verplichtingen door de firma, of
  • wanneer gegarandeerde eigenschappen ontbreken.

7.2 In ieder geval is de verantwoordelijkheid van de firma voor alle eisen tot schadeloosstelling in zoverre beperkt dat de aanspraken het ontstane en bewezen verlies of de bewezen gedelgde winst niet overtreffen kunnen. Verdere beperkingen van de verantwoordelijkheid volgens deze AVL blijven van kracht.

8 Inlichtingen, raadgevingen en octrooirechten

8.1 Inlichtingen betreffende verwerkings- en gebruiksmogelijkheden, onderhoud of bediening van door de firma geleverde producten, technische consultancy of andere informatie worden gegeven naar beste weten, maar zijn vrijblijvend en sluiten elke verantwoordelijkheid uit, tenzij de firma gehandeld heeft in grove nalatigheid. Bij het afsluiten van een contract voor consultancy of bij een bijkomende verplichting overeenkomstig het contract, is de verantwoordelijkheid van de firma begrensd volgens de richtlijn van punt 7.

8.2 De firma behoudt het auteursrecht op tekeningen en andere ontwerpdocumenten. Derden mogen hiertoe geen toegang hebben. Indien de firma goederen produceert volgens tekeningen, voorbeelden of andere inlichtingen van de koper en hierbij de octrooirechten van derden schaadt, ontslaat de koper de firma van alle hiermee samenhangende aanspraken.

8.3 Van alle, uit de catalogus, verkochte standaardgoederen garandeert de firma dat dit artikel en het reglementair gebruik ervan vrij van rechten van derden zijn. Deze garantie vervalt indien de koper niet onmiddellijk nadat een derde zijn rechten claimt de firma hiervan volledig op de hoogte brengt en de firma alle nodige volmachten geeft, die de firma in staat stellen de betwisting van de derde op eigen kosten en naar eigen goeddunken te regelen. De garantie beperkt zich in dit geval tot terugname van de goederen tegen terugbetaling van de leverprijs. Daaruit voortvloeiende kosten zijn uitgesloten.

9 Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, en van toepassing zijnd recht

9.1 Plaats van handeling voor levering en betaling is Zaventem.

9.2 Voor alle, op grond van dit contract, over het ontstaan ervan, of over de werkzaamheid ervan ontstane rechtsgeschillen, inbegrepen over cheques of wissels, is – voor zover de koper een in het handelsregister ingeschreven handelaar, of juridisch persoon van publiek recht of publiek rechterlijk bijzonder vermogen is de rechtbank van Brussel bevoegd.

9.3 De bepalingen van dit contract zijn onderworpen aan het Belgische recht. De bepalingen van het Verdrag over internationale goederenverkoop zijn niet van toepassing.

10 Bescherming van de burger tegen misbruik van door de overheid of anderen verzamelde persoonlijke gegevens en overige bepalingen.

10.1 De firma is gerechtigd de, in verband met het handelscontract verkregen gegevens over de koper – ook wanneer deze van derden komen – volgens de zin van de wet op de bescherming van de burger tegen misbruik van door de overheid of anderen verzamelde persoonlijke gegevens, te verwerken en op te slaan.

10.2 Indien afzonderlijke bepalingen van de AVL nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige bepaling komt dan de voor dit geval in de branche gebruikelijke bepaling, en bij gebrek aan een toelaatbare gebruikelijke bepaling de overeenkomstige wettelijke tekst.